Jelenlegi hely

Házirend

BUDAPEST XVIII. KERÜLETI BÓKAY ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA
HÁZIRENDJE
__________________________________________________________________________________________________________
1
BUDAPEST XVIII. KERÜLETI
BÓKAY ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA
OM azonosító: 035119
1181 Budapest, Wlassics Gy. u. 69.
Tel: 291-4836; 290-8767
Fax: 291-8397
E-mail: bokay(kukac)bokay.hu
HÁZIREND
2013
Készítette: Vörösné Éles Csilla
igazgató
BUDAPEST XVIII. KERÜLETI BÓKAY ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA
HÁZIRENDJE
__________________________________________________________________________________________________________
2
Tartalom
I. Adatok ..................................................................................................................3
II. Általános rendelkezések ........................................................................................3
III. A tanuló kötelességei / Kötelességeid ...................................................................3
IV. A tanuló jogai /Jogaid ...........................................................................................4
V. Az iskola által elvárt viselkedés szabályai .............................................................5
VI. A tanulók és a szülők tájékoztatása .......................................................................6
VII. Az iskola munkarendje .........................................................................................7
1) Wlassics utcai épület rendje: .................................................................................7
2) Szélmalom utcai épület rendje: .............................................................................7
3) Az ebédlő rendje: ..................................................................................................7
4) A tornaterem rendje: .............................................................................................7
5) A délutáni foglalkozások házirendje: ....................................................................8
6) Az iskola épületeinek és felszerelési tárgyainak használatára vonatkozó általános
szabályok: .............................................................................................................8
VIII. A tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó
szabályok .........................................................................................................................8
IX. Felelősök kötelességei ..........................................................................................9
X. Kedvezmények és elbírálásuk ...............................................................................9
XI. Tantárgyválasztással kapcsolatos eljárási rend .................................................... 11
XII. A tanulók jutalmazásának elvei és formái ........................................................... 11
XIII. A fegyelmező intézkedése formái és alkalmazásának elvei ................................. 12
XIV. Egyéb rendelkezések ........................................................................................... 12
XV. Záró rendelkezések ............................................................................................. 13
XVI. Legitimálás ......................................................................................................... 13
BUDAPEST XVIII. KERÜLETI BÓKAY ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA
HÁZIRENDJE
__________________________________________________________________________________________________________
3
I. Adatok
Az intézmény neve: Bókay Árpád Általános Iskola
Az intézmény székhelye: 1181 Budapest, Wlassics Gyula u. 69.
Tagiskolák: 1181 Budapest, Szélmalom u. 33.
1181 Budapest, Fürst u. 6.
Hatályba lépés dátuma: 2013. szeptember 1.
II. Általános rendelkezések
1. A házirend előírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire és az iskola dolgozóira
vonatkoznak, valamint az iskolával jogviszonyban nem álló tanulókra,
pedagógusokra és használókra is.
2. Hatályos az iskola teljes területén, illetve a szervezett iskolai rendezvényeken és a
pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken.
3. A házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola
felügyelete alatt áll.
4. A házirenden kívül az iskola minden belső szabályzatának betartása minden tanuló
és dolgozó kötelessége.
5. A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának
van helye, melynek részletes szabályait a jogszabályok tartalmazzák.
6. Az együttélés minden ember számára jogokkal és kötelezettségekkel jár. A jogok,
a kötelezettségek, és az iskola által elvárt viselkedési szabályok alkotják a rendet.
Az iskolában ezt házirendnek nevezzük.
III. A tanuló kötelességei / Kötelességeid
1. Ismerd meg és tartsd be a házirendet!
2. Tartsd tiszteletben az iskola tanárai, alkalmazottai, tanulótársaid emberi
méltóságát és jogait!
3. A tanítási órák után 16 óráig az iskolában kell tartózkodnod, napközis vagy
tanulószobai foglalkozáson kell részt venned.
4. Vegyél részt a kötelező és választott foglalkozásokon!
5. Tegyél eleget – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással,
képességeidnek megfelelően – tanulmányi kötelezettségednek!
6. A tanórákon szükséges felszerelést, az ellenőrző könyvet mindig hozd magaddal!
A beírásokat rendszeresen írasd alá a szüleiddel!
7. Óvd saját és társaid testi épségét, egészségét, tisztaságát! Sajátítsd el és alkalmazd
az egészséget és a biztonságot védő ismereteket! Haladéktalanul jelentsd bármely
felnőtt dolgozónak, saját magadat vagy a társaidat veszélyeztető állapotot,
tevékenységet, ill. balesetet észlelsz!
8. Ügyelj az épület, a tantermek tisztaságára, a hulladékot a hulladékgyűjtőbe tedd!
Padodban magad tarts rendet tanítód, osztályfőnököd útmutatása szerint!
9. Őrizd meg, ill. az előírásoknak megfelelően kezeld a rád bízott vagy az oktatás
során használt eszközöket. Óvd az iskola létesítményeit, felszereléseit. Anyagilag
felelős vagy az általad okozott kárért, a rongálásokért! A rongálást azonnal
jelentsd osztályfőnöködnek vagy az igazgatóságnak! Tartsd tiszteletben társaid
felszerelését!
10. A szünetekben az ügyeletes nevelők és az ügyeletes tanulók figyelnek a rendre.
Köteles vagy nekik engedelmeskedni!
11. Szüleid hozzájárulása esetén részt vehetsz egészségügyi szűrővizsgálaton,
elsajátíthatod és alkalmazhatod az egészséged és biztonságod védő ismereteket,
BUDAPEST XVIII. KERÜLETI BÓKAY ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA
HÁZIRENDJE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
4
továbbá haladéktalanul jelentsd a felügyeletet ellátó pedagógusnak vagy más
alkalmazottnak, ha saját magad, társaid, az iskola, kollégium alkalmazottait vagy
másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelsz.
IV. A tanuló jogai /Jogaid
1. A tanórákon nyugodt körülmények között elsajátíthasd a tananyagot, és ebben senki
ne korlátozzon.
2. Elvárd emberi méltóságodnak tiszteletben tartását.
3. Választó és választható lehetsz a diákképviseletbe. A küldöttek megválasztásuk után
különböző fórumokon képviselhetik tanulótársaikat.
4. A diákönkormányzathoz fordulhatsz érdekképviseletért. (A diákönkormányzat
véleményezési joga szempontjából az iskola tanulólétszámának 25%-át meghaladó
közösség minősül nagyobb közösségnek. Ha a téma nem érint mindenkit, akkor az
érintett évfolyam / évfolyamok 51%-a.)
5. Az iskolai felszereléseket meghatározott szervezésben, felügyelet mellett a tanításon
kívül is használhatod.
6. Szabadidőben részt vehetsz az iskola által szervezett programokon (tanfolyam,
énekkar, szakkör, diáksportkör, tábor, stb.)
7. Személyedet, tanulmányaidat érintő kérdésekben tájékoztatást kapj, javaslatot tehess,
kérdést tegyél fel, nevelőid segítségét kérjed.
8. Egy nap csak két dolgozatot írj. (Dolgozatnak minősül olyan írásbeli számonkérés,
amely három vagy ennél több óra elsajátítását ellenőrzi. A dolgozatok száma a
bejelentés sorrendjétől függ. A dolgozatírási szándékot a naplóban előre jelzik a
pedagógusok.) Dolgozatodat annak beszedésétől számított két héten belül kijavítva és
értékelve megtekinthesd, a témazáró dolgozatok kivételével hazaviheted. Ettől
kivételes esetben a többség egyetértésével el lehet térni.
9. Tanulmányaiddal és az iskolai közélet kérdéseivel kapcsolatban véleményedet
elmondhatod úgy, hogy ezzel mások emberi méltóságát nem sérted meg. Jogsérelem
esetén a jogszabályoknak megfelelően járhatsz el. Az iskola életével kapcsolatosan
véleményt nyilváníthatsz, bármely kérdésben felszólalhatsz az osztályfőnöki órán, az
osztályképviselődön keresztül a diáktanácsban, a diákközgyűlésen a DÖK SZMSZ
szerint. A megkereséstől számított tizenöt napon belül – a DÖK-től, az SZMK-tól, a
tizenötödik napot követő első ülésen - érdemi választ kapjál.
10. Egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcsoktatásban részt vehetsz,
amennyiben elegendő létszámú igény van rá.
11. Javaslatot tehetsz az iskolarádió és az iskolaújság tartalmára.
12. A diákügyeletesek munkájának felügyeletét és értékelését végezheted.
13. Az osztály diákönkormányzata javaslatot tehet a magatartás és szorgalomjegyekre.
14. Tagja lehetsz bármely egyesületnek (pl. . sport), távolmaradásodat azonban a szülőnek
vagy egyesületnek igazolni kell.
BUDAPEST XVIII. KERÜLETI BÓKAY ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA
HÁZIRENDJE
__________________________________________________________________________________________________________
5
V. Az iskola által elvárt viselkedés szabályai
A házirend meghatározza számodra az iskolában elvárt viselkedési szabályokat.
Ezeknek a szabályoknak a betartása minden esetben kötelező.
1. Szüleidnek és nevelőidnek az ellenőrző könyv átadásáért mindenkor felelős vagy.
2. Az iskola illetve a Pedagógiai Program által meghatározott iskolán kívüli
rendezvényeken, helyszíneken az iskola képviseletében viselkedéseddel erősítsd a
„Bókay” jó hírnevét!
3. A külsőd mindig tiszta, ápolt az életkornak és az alkalomnak megfelelő legyen! Az
ünnepségeken sötét nadrág vagy szoknya és fehér felsőrész legyen az öltözéked!
4. A tanítási órát nem zavarhatod! Nem korlátozhatod társaid tanuláshoz való jogát!
5. Az iskolai munkához nem tartozó, saját felelősségedre behozott tárgyakat, eszközöket
az iskolában nem használhatod, az azokban bekövetkezett kárért az iskola nem felelős.
Lopás esetén az iskola rendőrségi intézkedést kezdeményezhet. Ne hozz az iskolába
figyelmet elvonó holmikat, értékes tárgyakat, sem olyanokat, mellyel saját és mások
testi épségét veszélyeztetheted! (Az emiatt elkobzott tárgyakat csak a szülők vehetik
át. A rádiótelefonok használata az iskola területén tilos. Ezt a tilalmat szükség esetén a
tanár feloldhatja)
6. A dohányzás, alkoholfogyasztás és a kábítószer használata és árusítása a törvény
értelmében minden körülmények között szigorúan tilos!
7. Rágógumit, napraforgót és egyéb magokat, cigarettát, alkoholt, kábítószert,
balesetveszélyes és tűzveszélyes eszközöket szigorúan tilos az iskolába vagy az iskola
által szervezett iskolán kívüli programokra hozni.
8. Értéktárgyat a tanuló csak saját felelősségére hozhat az iskolába, ezeket az iskola
pedagógusai és alkalmazottjai megőrzésre nem veszik át. Rendkívüli esetekben ezek a
tárgyak (pl.: hangszer) leadhatók az iskolába érkezéskor megőrzésre a gazdasági
irodában. Az őrizetlenül hagyott pénz és értéktárgy (pl. mobiltelefon, a mindenkori
technikai színvonalnak megfelelő eszközök stb.) eltűnéséből eredő kárért az iskola
anyagilag nem felel.
9. Az iskola területét tanítási időben felnőtt kísérő nélkül csak engedéllyel hagyhatod el!
10. Az iskolában a lépcsőkön és folyosókon ne szaladgálj, figyelmesen a jobbkéz-szabályt
betartva közlekedj!
11. Az iskola épületei között a járdán közlekedj betartva a közlekedési szabályokat!
12. Jelzőcsöngetéskor kezdd meg a felkészülést a tanórára, készítsd elő a felszerelésedet!
13. Az iskolaudvaron (a kis alapterület és a balesetveszély miatt) tilos focizni,
kerékpározni és gördeszkázni. Az udvaron tanári felügyelet nélkül tanuló délután sem
tartózkodhat. Ha ennek megszegésekor baleset történik, az iskola felelősséget nem
vállal.
14. Az iskolában való bent tartózkodás 16 óráig kötelező, ez alól mentességet lehet kérni,
amennyiben más szervezett, iskolán kívüli tevékenységet folytatsz (pl. sportegyesület,
zeneiskola stb. tagja vagy). A mentességet az iskola igazgatójától kell írásban
kérvényezni a szülőnek.
15. A jutalmak, támogatások elosztását a Bókay-díj odaítélésének elveit a törvény és a
pedagógiai program szabályozza.
16. A nap végén (16 órakor) a tantermeket tisztán és rendben kell elhagynod.
17. A szülők a fogadóórákon vagy előzetes megbeszélés alapján a tanítási órákon kívül
kereshetik fel a nevelőket.
BUDAPEST XVIII. KERÜLETI BÓKAY ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA
HÁZIRENDJE
__________________________________________________________________________________________________________
6
VI. A tanulók és a szülők tájékoztatása
1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
tudnivalókról
 az iskola igazgatója
o a diákparlamenten tanévenként legalább egy alkalommal,
o az iskola honlapján (www.bokay.hu) folyamatosan tájékoztatja,
 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.
2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők
folyamatosan szóban és az ellenőrző könyvön, valamint az elektronikus naplón
keresztül tájékoztatják.
3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg
vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola
igazgatóságával, nevelőivel vagy a szülői szervezettel.
4. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
feladatokról
 az iskola igazgatója
o a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden év
elején,
o az iskola honlapján (www.bokay.hu) folyamatosan tájékoztatja,
 az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.
5. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják
 szóban:
o a szülői értekezleteken,
o a fogadónapon,
o a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken,
 írásban az ellenőrző könyvben, valamint tanév végén a
o bizonyítványban.
6. A szülői értekezletek és az iskolai fogadónapok időpontjait tanévenként az iskolai
munkaterv tartalmazza.
7. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával,
nevelőivel vagy az iskolai szülői szervezettel.
8. Az iskolánkban használt elektronikus napló tájékoztató jellegű, nem helyettesíti az
ellenőrző könyvet és az osztálynaplót. Az e-napló felső tagozatban működik, havi
frissítésű, az adatfeltöltést az osztályfőnökök végzik. Az e-napló az osztálynaplóban
szereplő jegyeket tartalmazza, és iskolánk honlapjának (www.bokay.hu) a főoldaláról
érhető el. A szülők és a tanulók ötödik évfolyam elején az osztályfőnököktől kapott
kóddal használhatják az alkalmazást. A kód nyolcadik tanév végéig változatlan marad.
9. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a
tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és
határideje a házirend mellékletében található.
BUDAPEST XVIII. KERÜLETI BÓKAY ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA
HÁZIRENDJE
__________________________________________________________________________________________________________
7
VII. Az iskola munkarendje
Wlassics utcai épület rendje:
A tanulók fél nyolctól gyülekezhetnek: jó időben az udvaron, ¾ 8-kor osztályonként
sorakozó, majd felvonulás az osztálytermekbe. Rossz idő esetén a tantermekben kell
gyülekezni. A másik épületben lévő órákra rossz időben a földszinti folyosón kell
gyülekezni, és jelzőcsöngetéskor lehet átmenni a pedagógus kíséretével. A tanítás
általában 8 órakor kezdődik. Ha a tantárgyfelosztás indokolja, a DÖK véleményét
elfogadva nulladik óra beiktatható az órarendbe. Ennek kezdési időpontja 7 óra 15 perc. A
tanórák 45 percesek, a szünetek időtartamát a szünetek rendje tartalmazza.
Az épületben az ablakokat csak tanári engedéllyel lehet kinyitni.
Tanórák és szünetek rendje:
1. óra 800 – 845 tízórai szünet
2. óra 855 – 940 udvari szünet
3. óra 955 – 1040 tantermi/udvari szünet
4. óra 1050 – 1135 tantermi/udvari szünet
5. óra 1145 – 1230 tantermi szünet
6. óra 1235 – 1325
Az udvari szünet időjárásfüggő. Ennek eldöntése a mindenkori ügyeletes tanár hatásköre.
A főétkezésre biztosított hosszabb szünet rendjét a mindenkori, aktuális órarend
figyelembe vételével a napközis munkaközösség készíti el.
Az épületet általában 18 órakor zárjuk.
Szélmalom utcai épület rendje:
Az épületet 7 órakor nyitjuk. A gyermekek a tantermekben gyülekeznek. ¾ 8-kor
köteles minden tanuló a tantermében tartózkodni, órakezdés előtt 5 perccel pedig saját
helyén előkészülni a tanítási órára. Tanítási idő alatt 8-12 óráig a főbejáratot zárva
tartjuk. A tanulócsoportok a szünetekben a tantermi bejáratokon közlekednek. Ebédidő
alatt a tanulók a főbejáratot használhatják. A délutáni tanítási idő alatt 1430-tól 1530-ig a
főbejárat szintén zárva tartandó. Lehetőség szerint a szülők gyermekeiket csak a
főbejáratig kísérjék. Ügyelet a Szélmalom utcai épületben reggel 7-8-ig, ill. délután 16-
17 óráig van.
Az ebédlő rendje:
A mindenkori étkezési rend határozza meg az ebédlő igénybevételét 12-1415-ig. Étkezés
előtt mindenki mosson kezet, és ügyeljen a mosdók tisztaságára! A csoportok nevelőjük
felügyelete mellett ebédelnek. Meghatározott helyen csendesen, kultúráltan étkeznek,
holmijukat a kijelölt helyen tárolják! A tantermekben zajló foglalkozásokat
mászkálással, hangoskodással ne zavarják!
A tornaterem rendje:
BUDAPEST XVIII. KERÜLETI BÓKAY ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA
HÁZIRENDJE
__________________________________________________________________________________________________________
8
A tornateremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. A tornafelszerelés minden
testnevelés órára kötelező. Iskolánkban a tornaruha fehér póló és fekete rövidnadrág,
lányoknak választható tornadressz is. A tornateremben váltócipő használata kötelező. A
váltócipő kényelmes és tiszta tornacipő legyen! A testnevelésórákról felmentést csak
orvosi igazolással fogadunk el. Esetenként a szülő kérésére könnyített foglalkozáson
vehet részt a tanuló. A testnevelésórákon a balesetvédelmi szabályok betartása különösen
fontos, a rágógumizás életveszélyes lehet, ékszerek, óra viselete tilos.
A délutáni foglalkozások házirendje:
A tanulók a tanítás befejezése után a saját termükben gyülekeznek. A késést, hiányzást
jelenteni és igazolni kell. Saját tisztasági eszközeiről a tanulóknak gondoskodniuk kell.
Az étkezési díj befizetését a működtető önkormányzat határozza meg az általa előírt
időtartamra az általa előírt módon.
16 óráig köteles minden tanuló az iskolában tartózkodni, a számára kijelölt, ill.
választott foglalkozásokon részt venni. Ez alól távol maradni szülői kérésre hivatalos
igazolás ellenében lehet.
1) Az iskola épületeinek és felszerelési tárgyainak használatára vonatkozó
általános szabályok:
 Ezek a szabályok nemcsak az iskola tanulóira, nevelőire, hanem a helyiségek
tanítási időn kívüli bérlőkre is vonatkoznak.
 A foglalkozásokon résztvevők csak a számukra kijelölt helyiséget
használhatják.
 Kötelesek a helyiség felszerelési tárgyait, rendjét, tisztaságát megóvni, a
foglalkozás végén a bútorok elhelyezését eredeti állapotba visszaállítani.
 Csak azokat az eszközöket használhatják, amelyre a foglalkozás vezetője az
iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján engedélyt ad.
VIII. A tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésének
igazolására vonatkozó szabályok
1. Kérjük, hogy a szülők a távolmaradás okát a hiányzás megkezdésének napján
jelentsék be az iskolában telefonon, levélben vagy üzenet útján. Az iskolába jövetel
első napján írásbeli igazolást kell hozni, ezt átadni az osztályfőnöknek, aki a
hiányzásokat a naplóban adminisztrálja. A hiányzást követő harmadik nap után az
igazolásokat nem tudjuk elfogadni. Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén
a hiányzás igazolatlannak minősül.
2. Az igazolatlan mulasztások miatti eljárási rendet az iskolai Szervezeti és működési
szabályzat tartalmazza.
3. A szülő egy évben összesen három napot igazolhat, ennél hosszabb távolmaradást
csak orvosi igazolással vagy igazgatói engedéllyel tudunk elfogadni. A tanuló
köteles a hiányzás miatti lemaradását a tanárral egyeztetve időig pótolni.
4. Az a tanuló, akinek igazolt hiányzása eléri a 250 órát, tanulmányait csak az
évfolyam megismétlésével folytathatja, kivéve, ha a nevelőtestület hozzájárul, hogy
a tanuló osztályozóvizsgát tegyen.
BUDAPEST XVIII. KERÜLETI BÓKAY ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA
HÁZIRENDJE
__________________________________________________________________________________________________________
9
5. Ha a tanuló tanulmányi vagy sportversenyen vesz részt tanítási időben, azt úgy kell
tekinteni, mintha a tanuló hivatalos ügy miatt volna távol. Hiányzását az ott kapott
eredeti igazolással igazolja.
6. Amennyiben a tanuló az órát tartó tanár után érkezik a terembe, a naplóba a
„Késett” bejegyzés kerül. (Ez minden órakezdésre érvényes.)
4 A késések időtartamát a tanár a naplóba bejegyzi. Ha a késések összeadódva elérik a
45 percet, akkor az igazolatlan órát jelent. Két igazolatlan óra után a szülőt, tíz
igazolatlan óra után az önkormányzati hivatal jegyzőjét kell értesítenie az iskolának.
IX. Felelősök kötelességei
1. A hetes kiválasztása az osztályon belül megállapodás útján történik, egy osztályban
két tanuló. Hiányzás esetén az osztályfőnök új hetes(eke)t jelöl ki.
2. A hetes megbízatása hétfőn reggel kezdődik, és pénteken tanítás után ér véget.
3. A hetes felelős a tanterem rendjéért, tisztaságáért, szellőztetéséért, a tábla
tisztaságáért, kréta biztosításáért, ha az órát tartó tanár a becsengetés után 10 percen
belül nem jelenik meg, jelenti az igazgatói irodában. Ügyel a tanteremben hagyott
értékek, berendezések biztonságára. Bármilyen rongálást, rendbontást azonnal
jeleznie kell az osztályfőnöknek vagy az ügyeletes nevelőnek.
4. A diákügyeletesek segítik az ügyeletes tanárok munkáját reggel fél 8-tól 8-ig, majd
minden szünetben. Biztosítják a szünetek zavartalan, a házirendnek megfelelő
eltöltését. Feladataikat a munkarend megsértése nélkül kell elvégezniük, azaz
becsöngetéskor munkára készen kell várniuk az órakezdést.
5. Ügyeletet a 6, 7, és 8. osztályosok vállalhatnak.
6. Az ügyelet helyszínei: földszint, udvar, első és második emeleti folyosók és az
illemhelyiségek. Az egyes helyszíneken 2-2 fő, azaz összesen 8 diák végzi az
ügyeletesi teendőket.
7. Az ügyeletes diákok beosztását minden ügyeleti helyszínen és a tanáriban is ki kell
függeszteni az ügyelet megkezdésének napján.
8. Az osztályok ügyeletesi munkáját értékeljük. Ez az értékelés egy önértékelésből,
egy DÖK értékelésből és egy tantestületi értékelésből tevődik össze.
9. Az ügyeletes tanulók feladatai:
 a házirend szabályainak betartatása
 az iskolai szemetelés megszüntetése (felkérni a szemetelő tanulót a szemét
eltakarítására, ill. a gazdátlan szemetet saját maga tegye a szemétkosárba)
 ellenőrzi, hogy a folyosókon az ablakok mindig zárva legyenek
 vigyáz az iskolai dekorációk épségére
 ellenőrzi a WC-k rendeltetésszerű használatát (WC lehúzás, csapok
elzárása), a felmerülő problémát jelzi az ügyeletes tanárnak
 ügyel a lépcsőn és a folyosókon a balesetmentes közlekedésre, segít a
balesetek megelőzésében, elhárításában
 balesetveszély vagy baleset esetén értesíti az ügyeletes pedagógust
 ha az ügyeletes tanuló többszöri felszólítás után sem tud érvényt szerezni a
házirendnek, feljegyzi a történteket az ügyeleti naplóba.
X. Kedvezmények és elbírálásuk
1. Térítési díjak
 Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások
o tanórai foglalkoztatás
o napközis és tanulószobai foglalkozás
BUDAPEST XVIII. KERÜLETI BÓKAY ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA
HÁZIRENDJE
__________________________________________________________________________________________________________
10
o egyéb tanórán kívüli foglalkozás (énekkar, szakkör, tanulmányi és
szakmai versenyek, diáksportkör, mindennapos testedzés,
házbajnokság, kerületi verseny)
o reggeli és délutáni ügyelet
 Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások
o étkezés (háromszori, egyszeri)
 Önköltséges szakkörök
Az iskolában, az iskolát támogató Kerek Világ Alapítvány által szervezett önköltséges
szakkörök, tanfolyamok szervezhetők. A térítési díjat az Alapítványba kell befizetni. A
szülő csak abban az esetben igényelheti vissza a díjat, ha a tanfolyamon való részvétel a
tanuló önhibáján kívüli okból hiúsult meg, és a foglalkozások több mint felén nem tud
részt venni.
2. Iskolai étkeztetés
 Iskolai étkeztetésben részesülnek azok a tanulók, akik ezt igénylik.
 Az önkormányzat költségvetésben meghatározott alaptámogatás minden
étkező tanulót érinti. Emellett a tanulók szülei a hatályos jogszabályok
alapján, jövedelemigazolással alátámasztott kérvény segítségével támogatást
kérhetnek. Az étkezési térítési díjakat havonta előre, az éves tervezés szerint
kell befizetni a működtető önkormányzat által meghatározott helyen. A napi
étkezést a tárgynapot megelőzően 8 óra 30 percig lehet lemondani. Az
igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a
következő hónapra jóváírják, vagy ha ez nem lehetséges a szülő kérésére
postai úton visszautalják.
3. Szociális támogatás
 A szociális támogatás iránti igényt a fenntartóhoz, ill. a működtető
önkormányzathoz lehet beadni.
 A támogatottak köréről véleményezési joga van az osztályfőnököknek, a
napközis csoportvezetőknek, a gyermekvédelmi felelősnek.
 A támogatás odaítéléséről folyamatosan döntünk, melyről írásban értesítjük
a szülőket.
 Elsőséget élvez a gyermekek szabadidős és kulturális programjaihoz való
hozzájárulás biztosítása.
4. Nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje
 A tankönyvtámogatás módjáról a hatályos jogszabály szerint a
nevelőtestület dönt. 2013 szeptemberétől első osztályosaink ingyenes
tankönyvellátásban részesülnek, számukra ezt a Knt. biztosítja, felmenő
rendszerben.
 Azok számára, akik az ingyenes tankönyvellátásban részesülnek, a
tankönyvellátás rendjét (kedvezményeket) a mindenkori hatályos rendelet,
jogszabály határozza meg.
5. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás
szabályai
 A tanuló által készített dolog, alkotás egyértelműen az iskola tulajdonának
tekintendő, ha az iskola eszközeivel, felszerelésének segítségével, a
pedagógus útmutatásai alapján az iskolában vagy az iskola által szervezett
programon készül.
 Ha az alkotás saját anyagból, saját eszköz segítségével jön létre, a tanuló a
közösség javára írásban lemondhat a vagyon jogról, az iskola ezután
hasznosíthatja a tanuló alkotását.
BUDAPEST XVIII. KERÜLETI BÓKAY ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA
HÁZIRENDJE
__________________________________________________________________________________________________________
11
XI. Tantárgyválasztással kapcsolatos eljárási rend
1. A Helyi Tanterv nem kötelező órái közül választhatsz. A tantárgyválasztás
eljárásai: Az iskola igazgatója minden év március 15-ig elkészíti és közzéteszi a
tájékoztatót azokról a tantárgyakról, tanórákról, amelyekből a tanulók
választhatnak. A választási lehetőségekről az iskola honlapján az érintett tanulók,
illetve szüleik részére készített írásos tájékoztatóból értesülhetnek.
2. A tanuló május 20-ig adhatja le a tantárgy választásával kapcsolatos döntését
írásban (a nemleges válaszát is). A tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. Ha
a tanulót kérelmére felvették a nem kötelező tanítási órára, a tanítási év végéig, az
utolsó tanóra befejezéséig köteles azon részt venni. A nem kötelező tanórai
foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás továbbá a magasabb
évfolyamba lépést illetően úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A
tantárgyválasztás módosítására –indokolt esetben - az igazgató adhat engedélyt
egy alkalommal.
3. A negyedik évfolyamosok a tantárgyválasztással tagozatot választanak. A
választás után képességfelmérésen vesznek részt. A tagozatra való besorolást
bizottság végzi, melynek tagjai: igazgató, alsós igazgatóhelyettes, osztálytanítók,
és az adott tagozatvezető tanár. A felmérésen kívül a nyelvi tagozat esetén a
magyar nyelvtan és a nyelvi osztályzatot, a természettudományi tagozatnál a
környezetismeret érdemjegyet vesszük figyelembe.
4. Tagozat módosítására igazgatói engedéllyel egyszer van lehetőség, az 5. évfolyam
első félévében, a csoportlétszámok figyelembe vételével, és sikeres szintfelmérő
letételével.
XII. A tanulók jutalmazásának elvei és formái
1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy
folyamatosan jó tanulmányi eredményt ért el, vagy a tőle elvárhatónál jobb
teljesítményt nyújt, az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát
vállal, vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális
vetélkedőkön, versenyeken vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy
bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírének megőrzéséhez és növeléséhez
az iskola jutalomban részesíti.
2. A jutalmazás formái:
 az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
o szaktanári dicséret,
o napközis nevelői dicséret,
o osztályfőnöki dicséret,
o igazgatói dicséret
o nevelőtestületi dicséret
 az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát
végzett tanulók a tanév végén:
o szaktárgyi teljesítményéért
o a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért
o példamutató magatartásáért
o kiemelkedő szorgalmáért
o példamutató magatartásáért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben
részesíthetők.
3. A tanév végi dicséreteket a nevelőtestület határozata alapján a bizonyítványba és a
törzslapra is be kell vezetni.
BUDAPEST XVIII. KERÜLETI BÓKAY ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA
HÁZIRENDJE
__________________________________________________________________________________________________________
12
4. Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók
oklevelet s könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola
közössége előtt vehetnek át.
5. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. Ilyenek a
kerületi versenyeken elért legalább harmadik helyezettek, vagy országos
versenyen eredményesen szereplők.
6. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát az egységes helytállást
tanúsító tanulói közösséget csoportos dicsértben és jutalomban lehet részesíteni.
Ilyen elismerésben részesíthető, azaz osztályközösség, amelyik a tanítási év során
kiemelkedően teljesített.
XIII. A fegyelmező intézkedése formái és alkalmazásának elvei
1. Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a
tanulói házirend előírásait megszegi, vagy társaival, nevelőivel, az iskola
dolgozóival szemben sértő módon viselkedik, vagy bármely módon árt az iskola jó
hírének, büntetésben kell részesíteni.
2. Az iskolai büntetések formái:
 szaktanári figyelmeztetés
 napközis nevelői figyelmeztetés
 osztályfőnöki figyelmeztetés
 osztályfőnöki intés
 osztályfőnöki megrovás
 igazgatói figyelmeztetés
 igazgatói intés
 igazgatói megrovás /szigorú megrovás/
Az iskolai büntetések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől
indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.
3. A felsorolt büntetések kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet.
A büntetésről az erre jogosult nevelő, ill. a nevelőtestület dönt. A büntetést írásban
kell a szülő tudomására hozni, valamint az osztálynapló megjegyzés rovatába be
kell jegyezni.
4. A házirend megsértése fegyelmi eljárást von maga után. A fegyelmi eljárás rendjét
az SZMSZ tartalmazza.
5. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a
magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A
kártérítés pontos mértékét az iskola igazgatója határozza meg.
XIV. Egyéb rendelkezések
1. A tanulók a tanulóközösségek képviseletére diákönkormányzatot hoznak létre. A
diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
A diákönkormányzat jogkörét a DÖK szervezeti és működési szabályzata
tartalmazza.
2. A diákönkormányzat véleményezési joga szempontjából az iskola
tanulólétszámának 25%-át meghaladó közösség minősül nagyobb közösségnek.
Ha a téma nem érint mindenkit, akkor az érintett évfolyam / évfolyamok 51%-a.
3. A szülői szervezet tájékoztatási joga szempontjából a tanulók nagyobb csoportja
alatt az adott problémában érintett közösség 51%-át értjük.
BUDAPEST XVIII. KERÜLETI BÓKAY ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA
HÁZIRENDJE
__________________________________________________________________________________________________________
13
4. Az iskola tanulói közös tevékenységük megszervezésére, a demokrácia, közéleti
felelősségre nevelés érdekében- diákköröket hozhatnak létre minimum 15 fő
esetén.
5. Ha az osztályfőnök nem tartózkodik az iskolában, döntéshozatali jogát az
igazgató, illetve a jelenlévő helyettes veszi át. Az osztályfőnök hosszabb távolléte
idejére az iskola igazgatója pótosztályfőnököt jelöl ki, és erről tájékoztatja a
tanulókat.
XV. Záró rendelkezések
1. Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges
egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetőjének előterjesztése nyomán, a
diákönkormányzat véleményezésével, a tantestület elfogadó határozatával született
meg 2013. február 13. napján.
2. A házirend a kihirdetést követően 2013. szeptember 1-jén lép hatályba,
visszavonásig érvényes.
3. A házirend kihirdetéséről az igazgató a fenntartó jóváhagyását követő 10
munkanapon belül gondoskodik.
4. Az elfogadott házirend elolvasható az iskola könyvtárában, a földszinti nagy
faliújságon, a tanári folyosón lévő és az első emeleti Diákönkormányzat
faliújságján, az iskola honlapján: www.bokay.hu.
5. A házirend egy példányát beiratkozáskor a tanulónak és szülőjének át kell adni.
Az iskolai házirendben foglalt jogokkal a tanuló az első tanév első tanítási napjától
élhet.
6. A házirend módosítására bármely tanuló, pedagógus, dolgozó írásban tehet
javaslatot a diákönkormányzatnál, vagy az iskola igazgatójánál. Az így
beterjesztett javaslatról 30 napon belül a nevelőtestület dönt.
7. A tanév megkezdése előtt egy héttel az iskola vezetősége és a diákönkormányzat
vezetősége áttekinti a házirendet, és határoz arról, hogy jogszabály vagy egyéb
változás miatt szükséges-e módosítani.
8. Jelen házirend 2013.szeptember 1-jétől hatályos, egyúttal 2009.szeptember 7-én
elfogadott házirend hatályát veszti.
XVI. Legitimálás
Elfogadó határozat:
A köznevelési törvény, a 20/2012. (VIII.31.)EMMI rendelet értelmében a házirend
módosításához az iskolai diákönkormányzat véleményezését beszereztük, a törvényben
biztosított jogunknál fogva a Bókay Árpád Általános Iskola házirendjét elfogadjuk.
A nevelőtestület nevében:
Vörösné Éles Csilla
igazgató
Budapest, 2013. március